Przedszkole Miejskie nr 8

Przedszkole Miejskie nr 8

22-100 Chełm

ul. Mikołaja Reja 54

tel. 82 563 01 51

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie, ul. Mikołaja Reja 54, 22-100 Chełm zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pm8chelm.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-10-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

 - brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

 - niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc.) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Powody wyłączenia:

- część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy
o dostępności cyfrowej.

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2022-10-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Rul vel Sochacz, e-mail: pm8@data.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 563 01 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt lub skorzystać z bezpłatnej infolinii 800 676 676.

Dostępność architektoniczna

 

  1. Do budynku przedszkola prowadzi główne  wejście z 5 schodami oraz poręczą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne znajduje się od strony osiedlowej uliczki, jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Od strony dostaw kuchennych znajduje się wyjście, do którego prowadzą 4 schody oraz wyjście do ogrodu przedszkolnego z 5 schodami. W razie konieczności może być one użyte, jako wyjście ewakuacyjne.
  2. W budynku zastosowane są rozwiązania architektoniczne umożliwiające dostęp do pomieszczeń dydaktycznych i biurowych oraz pomieszczeń technicznych.
  3. Budynek jest jednopoziomowy, nie posiada wind, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Przed głównym wejściem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. W korytarzu budynku znajdują się standardowe przejścia, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
  4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w budynku-wewnątrz i na zewnątrz, nad wejściami do zostało zamontowane oświetlenie zmierzchowe oraz monitoring całodobowy.
  5. Osoby uprawnione mogą wejść do przedszkola z psem asystującym.
  6. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.